Karpacka część “A”

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budynku wielorodzinnego, galeriowego – segment A. Projekt stanowi II etap opracowania obejmującego budowę zabudowy wielorodzinnej wraz z powierzchnią usługową w parterze, garaży zlokalizowanych w budynku, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 86, dojazdów, dróg, przyłączy. Projektowany budynek wielorodzinny zlokalizowany będzie na działce o numerze ewidencyjnym 1338/9, natomiast projektowane zjazdy i przyłącza na działce o numerze ewidencyjnym 811/9 jednostka ewidencyjna Bytom, obręb: Szombierki, położonych przy ulicy Karpackiej.
1.1 Podstawy prawne
Projekt budowlany stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sporządzony został w oparciu o:
– Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016 ze zm. , Dz. U. 04.93.888),
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczególnego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).
2. Istniejący stan zagospodarowania działki.
W istniejącym stanie działki o numerach ewidencyjnych 1338/9, 811/9 w Bytomiu przy ul. Karpackiej nie są zabudowane oraz nie posiadają ogrodzenia trwałego. Przedmiotowy teren posiada możliwość przyłączenia do następujących sieci:
– sieci energetycznej,
– sieci wody,
– sieci kanalizacyjnej sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
– sieci centralnego ogrzewania,
– sieci teletechnicznej.
3. Projektowane zagospodarowanie działki.
Projektowany wielorodzinny budynek mieszkalny usytuowany jest w następujących odległościach od granic sąsiednich działek:
– od strony południowo – wschodniej; ściana z oknami i balkonami – 13,00 m od granicy działki,
– od strony południowo – zachodniej; ściana z oknami i balkonami – 5,80 m od granicy działki,
– od strony północno – wschodniej; ściana z oknami i wejście do budynku – 66,25 m od granicy działki,
– od strony północno – zachodniej; ściana z oknami i balkonami – 29,85 m od granicy działki.
Dojścia i dojazdy do budynków – od strony zachodniej (ul. Karpackiej) – projektowane są dwa zjazdy w II etapie realizacji.
Projektowana inwestycja przewiduje realizację następujących przyłączy do budynków:
– przyłącze wody,
– przyłącze kanalizacji sanitarnej,
– przyłącze kanalizacji deszczowej,
Pozostałe przyłącza nie są przedmiotem opracowania.
W części rysunkowej projektu zagospodarowania działki przedstawiono tylko schematycznie trasę przebiegu przyłączy do budynku. Przyłącza wykonywane będą według odrębnego projektu. Wokół budynków zaprojektowano również zagospodarowanie terenu:
– chodniki i dojścia do budynku – betonowa kostka brukowa,
– miejsce gromadzenia odpadów stałych – betonowa kostka brukowa, ogrodzenie systemowe betonowe, zadaszenie z blachy powlekanej,
– utwardzony placyk z trzepakiem – betonowa kostka brukowa,
– miejsca postojowe dla samochodów osobowych (86, w tym 5 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych) – betonowa kostka brukowa,
– schody zewnętrze oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych przed wejściami do budynków,
– opaska wokół budynku szer. 70 cm wykonana z betonowej kostki brukowej,
– trawniki i zieleń wysoka,
– mini plac zabaw: piaskownica drewniana 6,0×3,0x0,3 m (strefa ochronna 8,0×5,0 m),
– ławki przy wejściach do wszystkich klatek schodowych, przy ciągu pieszym i przy mini placu zabaw – łącznie 22 sztuk,
– kosze na śmieci przy wejściach do wszystkich klatek schodowych, przy ciągu pieszym, przy mini placu zabaw i na terenie wokół budynku – łącznie 15 sztuk,
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki:
– Powierzchnia działki nr 1338/9 – 11470,00 m2
– Powierzchnia działki nr 811/9 – 9471,00 m2
Teren zabudowy:
wielorodzinny budynek mieszkalny segment A – 898,40 m2
wielorodzinny budynek mieszkalny segment B – 642,10 m2
wielorodzinny budynek mieszkalny segment C – 429,50 m2
wielorodzinny budynek mieszkalny segment D – 355,50 m2
Razem: 2325,50 m2
– chodniki i dojścia do budynku – 1276,95 m2
– dojazdy do budynku – 3294,52 m2
– miejsce gromadzenia odpadów stałych, placyk z trzepakiem – 68,34 m2
– mini plac zabaw – 30,25 m2
– miejsca postojowe dla samochodów osobowych. – 1088,27 m2
– powierzchnia biologicznie czynna działki nr 1338/9 – 3386,17 m2
5. Dane informujące czy działki na których projektowany jest obiekt budowlany jest wpisana do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie. Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz 1568), lokalizacja i obiekt nie są objęte ochroną konserwatorską i archeologiczną.
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę.
Inwestycja leży poza obszarem oddziaływania górniczego oraz nie polega na wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze złóż, ani też prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów z górotworu.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia.
7.1 Istniejące i przewidywane zagrożenia
Projektowana inwestycja znajduje się na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową. Teren projektowanej inwestycji nie stwarza żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia.
7.2 Obszar oddziaływania na działki sąsiednie i tereny przyległe.
Teren inwestycji znajduje się na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową. W związku z powyższym inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie oraz tereny przyległe. Projektowana budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego i jego użytkowanie nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu działek sąsiednich. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicy działki nr 1338/9.
8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
8.1. Określenie kategorii obiektu.
Projektowany obiekt budowlany zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo Budowlane jest zaliczany do kategorii XIII – pozostałe budynki mieszkalne, o współczynniku kategorii obiektu – k = 4,0 i współczynniku wielkości obiektu – w = 1,0.
8.2. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów.
Masy ziemne pozyskane z wykopów fundamentowych pod projektowany budynek zostaną częściowo wywiezione z placu budowy, częściowo zagospodarowane dla potrzeb ukształtowania terenu. Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w późniejszym etapie do wyrównania terenu wokół budynku mieszkalnego.
8.3. Kategoria geotechniczna.
Zgodnie z dokumentacją geotechniczną dla projektowanej inwestycji na dz.nr 1338/9 i 811/9 przy ul. Karpackiej w Bytomiu ze stycznia 2008 r. przedmiotowy teren zaliczono do II kategorii geotechnicznej ( podłoże gruntowe o jednolitej litologii, parametrach geotechnicznych oraz zaleganie zwierciadła wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia obiektu).
8.4. Informacja o odprowadzeniu wód opadowych.
Wody opadowe z projektowanych terenów utwardzonych i wody opadowe z rur spustowych odprowadzone będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
8.5. Lokalizacja budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
Lokalizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego zaprojektowano zgodnie z warunkami bezpieczeństwa pożarowego. Zarówno odległości od granic działki jak i odległości od sąsiednich budynków (odległości podane w pkt. 3) z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe są zgodne z § 271, § 272, § 273 warunków technicznych. Obiekt pełni funkcję mieszkalną i zalicza się do kategorii ZL IV zagrożenia ludzi. Na działce znajdują się dwa nowoprojektowane hydranty, w odległościach nie większych niż 75 m. Według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, przedmiotowa inwestycja wymaga uzgodnienia.
9. Podstawa opracowania
Podstawę do sporządzenia projektu stanowią:
1. Mapa do celów projektowych skala 1:500,
2. Zlecenie inwestora.

Załączniki

Dołącz do nas na FB
Masz pytania, zadzwoń:


32 280 30 73

lub napisz:


Imię

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości