Strzelców Bytomskich

Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zespołu 5 budynków mieszkalnych, powtarzalnych oraz towarzyszącemu im budynkowi garażu podziemnego w Bytomiu tj. sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i sporządzenie projektów wykonawczych, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonywanie robót budowlanych na podstawie tych projektów – w wyniku których mają powstawać budynki mieszkalne, służący do spełniania funkcji mieszkalnych, wynikających z zakresu działania TBS. W ramach zamówienia należy także wykonać zagospodarowanie działki przeznaczonej pod budowę budynków mieszkalnych i garaży podziemnych.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
W budynku należy zapewnić powierzchnię użytkową o wielkości 1036,00 m2, z jej uzupełnieniem o powierzchnię komunikacyjną oraz o powierzchnię gospodarczą, garażową i techniczną, związaną z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu-w zakresie spełniającym wymagania przepisów. Łączna liczba mieszkańców dla wszystkich budynków wyniesie 330 osób tj. 66 w jednym obiekcie. Budynki
mają powstać na działce oznaczonej numerami: 1609/265, 1290/265, 312/31.na kopii mapy w skali 1:500 miasta Bytom. Powierzchnia działki budowlanej wynosi łącznie 5992,00 m2. Dla mieszkańców mają być zapewnione miejsca postojowe terenowe zajmujące co najmniej 20% powierzchni terenu. Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić co najmniej 15% działki.
Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zamówienia
Urbanistyczno – budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia z dnia 25 sierpnia 2004r. zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej kwartału nr
122, wraz z dołączonym wyrysem z mapy miasta Bytom w skali 1:2000- stanowiący załącznik nr 1. Teren oznaczony symbolem 122M przeznaczony jest na cele realizacji zorganizowanej wielorodzinnej
zabudowy mieszkaniowej o warunkach i standardach zabudowy określonej w planie miejscowym. Wjazd drogowy na działkę przeznaczony pod budowę TBS wymaga następującego przygotowania:
-wycinki krzewów i samosiejek
-zachowania wartościowych drzew w części północno wschodniej działki;
-usunięcia starych nawierzchni i elementów zagospodarowania terenu i rozbiórki budynku garażowego.
Wyniki badań gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu, w zakresie wymaganym przez rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 126, poz. 893) – przedstawia załącznik Nr.2. Zgody gestorów mediów i warunki podłączenia obiektów do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, cieplnej i układu drogowego- określają załączniki Nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f.
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Budynki mają zapewniać pełnienie funkcji mieszkalnej, administrowanej przez TBS w Bytomiu spółkę z o.o. na rzecz jej mieszkańców. W celu spełnienia tej funkcji podstawowych budynek ma być
wyposażony w dodatkowe systemy wspomagające, spełniające różne funkcje pomocnicze, tj: system obsługi mieszkańców; system komputerowy i łączności oraz systemy instalacyjne zapewniające funkcjonowanie obiektu.
Teren przeznaczony dla potrzeb zespołu mieszkaniowego ma spełniać następujące funkcje:
-usytuowania budynków mieszkalnych i garażu podziemnego;
-usytuowanie miejsc postojowych dla samochodów osób mieszkających w zespole, osób odwiedzających oraz zapewnienie dojazdów dla ruchu drogowego i dojść pieszych związanych z budynkami mieszkalnymi;
-rozmieszczenie zieleni wysokiej i niskiej jako elementów krajobrazowych u relaksacyjnych;
-rozmieszczenie elementów małej architektury
-rozmieszczenie elementów technicznego i gospodarczego wyposażenia obiektów na działce.

Pobierz cały opis

Załączniki