Zasady najmu

1. Warunki najmu

Brak tytułu prawnego do mieszkania na terenie Gminy Bytom,
Dochody pozwalające na utrzymanie mieszkania (zobacz kryteria finansowe)
Deklaracja udziału w kosztach budowy – partycypacja do 30 procent wartości odtworzeniowej.

Tytuł prawny do mieszkania to umowa najmu lub akt własności.

Wartość odtworzeniowa to wartość lokalu stanowiąca iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
Wartość odtworzeniową ustala Wojewoda Śląski na podstawie danych GUS i własnych analiz i ogłasza ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Jeśli nie spełniasz wszystkich warunków

Jeśli posiadasz tytuł prawny do mieszkania na terenie Gminy Bytom możesz rozwiązać umowę najmu (np. zrzec się mieszkania komunalnego lub spółdzielczego) lub sprzedać czy przekazać prawo do mieszkania własnościowego innej osobie.
W sfinansowaniu udziału w kosztach budowy może ci pomóc premia gwarancyjna wypłacana z książeczki mieszkaniowej lub kredyt mieszkaniowy.

3. Przepisy dotyczące TBS

Regulamin wynajmowania mieszkań z zasobów TBS Bytom Sp. z o .o.

4. Wniosek o najem mieszkania w TBS

Do wniosku dołącz „Deklarację wnioskodawcy o wysokości średniomiesięcznych dochodów brutto za okres ostatnich pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku” oraz zaświadczenia o wysokości dochodów (wnioskodawcy i osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania).
Wypełniony wniosek złóż w siedzibie TBS Bytom przy ul. Rynek 21/3 w godzinach przyjęć.
Aktualne druki wniosków i deklaracji znajdują się w zakładce „dokumenty do pobrania”.

5. Kaucja

Kaucja stanowi 12-krotność miesięcznego czynszu.
Kaucję wpłacasz przed podpisaniem umowy najmu.
W przypadku rozwiązania umowy najmu po i zdaniu lokalu zwracamy kaucję. Od wpłaconej kwoty odliczany jest koszt zużycia elementów wyposażenia mieszkania.

6. Partycypacja

Wpłaty wynoszą do 30 procent wartości mieszkania. W przypadku rozwiązania umowy najmu, partycypacja jest zwracana zgodnie z aktualną wartością odtworzeniową.
Partycypantem może zostać najemca, członkowie rodziny najemcy (rodzice, rodzeństwo) lub pracodawca, który chce uzyskać mieszkanie dla swoich pracowników.

7. Decyzja komisji

O przydziale mieszkań decyduje komisja złożona z przedstawicieli Gminy Bytom oraz TBS. Komisja przydziela lokale na podstawie regulaminu wynajmowania mieszkań w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o. o.
Złożone wnioski komisja opiniuje i ustala listy najemców: podstawową i rezerwową.
Listy zatwierdzone przez Zarząd Spółki wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBS.

8. Umowa partycypacji

Umowy są zawierane z osobami znajdującymi się na liście najemców.
Termin wpłaty należności wynikającej ze złożonej deklaracji jest ustalony w umowie i wynosi ok. trzech tygodni od daty zawarcia umowy.

9. Umowa najmu mieszkania

Umowę najmu zawiera się przed zasiedleniem mieszkania, po wpłacie kaucji.
Najemca będzie pisemnie powiadomiony o terminie zawarcia umowy najmu.

10. Zasiedlenie mieszkania

Przyjęcie kluczy do mieszkania następuje po jego przeglądzie technicznym i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
Najemca będzie pisemnie powiadomiony o terminie zasiedlenia mieszkania.

11. Miesięczny czynsz

Wysokość stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego jest ustalana przez Zarząd TBS i zatwierdzana przez Zgromadzenie Wspólników (Gmina Bytom). Ustawa narzuca górny pułap czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Jest to 4 procent wartości odtworzeniowej lokalu, czyli kosztów budowy mieszkania.
Czynsz wraz z opłatami płatny jest z góry do 10-go każdego miesiąca.
Rozpoczęcie naliczenia opłat następuje z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załączniki